top of page

Om foreningen

Ryslinge Højskole hører til en af de ældste højskoler i Danmark oprettet i 1866. I 2009 udvidedes skoledriften til også at omfatte en efterskole.

Der er plads til 40 højskoleelever på skolens teaterlinje samt 150 efterskoleelever, der fylder huset med liv.

 

Markante forstandere og lærere har gennem tiden været med til at skabe historie i en egn kendt for friskoler, et aktivt politisk liv samt fri- og valgmenigheder

SKOLEKREDSEN har siden 1929 været en væsentlig formidler af kontakten mellem egn og skolen. Det er fortsat skolekredsens opgave at være dette inspirerende bindeled.

 

Som medlem af skolekredsen er DU med til at styrke denne kontakt og dermed bevare dette kulturelle fællesskab mellem skolen og egnen.

Du kan blive medlem for minimum 75 kr. pr. familie.

Klik på siden "Bliv medlem!".

                                                        Skolekredsens Vedtægter

Navn og formål

 

§1   Foreningens navn er Skolekredsen for Ryslinge Høj- og Efterskole og den har hjemsted i Fåborg-Midtfyn kommune

CVR nr. 34786429

§2   Skolekredsens formål er at danne bagland for og skabe og støtte et folkeligt engagement omkring Ryslinge Høj - og Efterskole

 

Medlemskab

§3   Som medlem kan optages enhver myndig person, som støtter Skolekredsens formål. Medlemskab er således personligt, hvorfor ægtefæller/samlevere hver især skal være registreret ved navn i Skolekredsens medlemskartotek for at have stemmeret efter vedtægternes §8.  For medlemskab betales et årligt kontingent, hvis størrelse indstilles af bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse. 

Medlemskab af Skolekredsen giver adgang til Ryslinge Høj - og Efterskoles generalforsamling efter Skolens vedtægter.

 

Generalforsamling

§4   Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle Skolekredsens anliggender.

§5   Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april med mindst 2 ugers forudgående varsel ved bekendtgørelse til medlemmerne.

 

§6   Forslag fra medlemmer må, for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling, være indleveret til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§7   Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal af bestyrelsens medlemmer eller efter begrundet begæring af mindst 25 medlemmer af Skolekredsen. Indkaldelsen sker efter samme vilkår som ordinær indkaldelse.   


 

§8   Hvert medlem, som er registreret ved navn i Skolekredsens medlemskartotek, har én stemme. 

        Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt.

 

§9   Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning i henhold til vedtægterne. Dirigenten kan ikke være medlem af bestyrelsen. 

 

§10   Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Valg af stemmetællere

 4. Bestyrelsens beretning

 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

 6. Fastsættelse af kontingent

 7. Indkomne forslag

 8. Valg af henholdsvis 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter i prioriteret rækkefølge

 9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

 10. Eventuelt

 

Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling:

 

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere

 3. Indkomne forslag

 4. Eventuelt


 

§11   Alle beslutninger på generalforsamlingen sker ved almindeligt stemmeflertal.

 

Til vedtagelse af:

 1. Forandringer i Skolekredsens vedtægter

 2. Skolekredsens ophør

Fordres, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


 

Bestyrelse


 

§12   Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Valget gælder for 2 år. 

3 henholdsvis 4 er på valg.


 

§13   Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, tilforordnet til skolens bestyrelse og sekretær, samt fastlægger forretningsordenen.

Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. 

Der føres referat af bestyrelsesmøderne.

 

Stk. 1.   Bestyrelsen hæfter ikke personligt for Skolekredsens gæld og modtager ikke honorar af Skolekredsens midler. 


 

Regnskab

 

§14   Regnskabsåret følger kalenderåret

 

Opløsning

 

§15   I tilfælde af Skolekredsens opløsning drager bestyrelsen omsorg for likvidation af Skolekredsen. Eventuelle midler efter likvidationen tilfalder Ryslinge Høj - og Efterskole.


 

 


 

Vedtægterne er godkendt af en ekstraordinær generalforsamling, afholdt den 15. april 1996.

 

Vedtægterne er besluttet og ændret til nuværende indhold på den ordinære generalforsamling den 

14. juni 2021


 

På bestyrelsens vegne _____________________________________ (formand)

bottom of page